Etiketter

, , , , , , , , , , , , , , , ,

”Wid vägen ifrån Warnum till Härna visar sig inemot hemmanet Tångabol, på högra handen, en höjd af ungefär 20 alnar, som kallas Orms- Ons- eller Odenshög, och skall varit en Ättestupa; men är nu mycket förfallen. Rundt omkring vid foten stå hvassa stenar (1). Midt emot tvärt öfver åen finnes Fogelshög, en liten backe, der Konung Fogel säges vara begrafven, då han blef ihjälslagen af Kon. Russe. Utanföre är en högd, af ungefär 16 alnar, bevuxen med en- och andra små buskar. I denna skall Konung Russe vara begrafven. Denna hög kallas Russe kulle eller Russe backe. Nära härintill äro uppreste 6 stenar i en rundel vid 2 1/2 alnars högd, och midt uti emot hvarandra 2:ne vid 4 alnars högd hvardera. Förmodligen har här fordom varit Domaresäte.

Folket här, som är sedigt och arbetsamt, bor i allmänhet väl och kläder sig snyggt. Invånarne i Toarps Socken äro märkvärdige för sin klädedrägt och skilja sig derigenom från alla andra. På några år har den väl börjat undergå förändring hos några få, men de fläste bibehålla ännu förfädernes bruk”.

(1) ”Uti denna hög skall en Bonde funnit ett skrin med så mycket penningar uto; att han derföre köpte Hemmanet Tångabol, eller som andra påstår, Hemmanet Brogården”.

(Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, II. Häftet, Skara 1813, s. 323-324)

s323 s324

Onshög_EniroonshögGE