Etiketter

, , , , , , , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Enligt nedanstående uppteckning skall på berget ha varit en ättestupa. Där skall också finnas 3 resta stenar som markering av platsen. På bergets krön är på 3-5 m avstånd från varandra i en båge (N-S9 3 kantstående diabasblock, 0,7-0,8 m h, 0,9-1,1 m br och0,4-0,6 m tj. De kan verka domarringsliknande. Ett fjärde liggerpå NÖ slänten av krönet. 20 m VNV härom är ett 12-15 m h stup nedi sjön. Med säkerhet är det dessa naturbildningar som avses i traditionen.”

Haraberget_R_Karta

Referenser

Haraberget_ Falköping-Västergötland

bjar_lake1

bjar_lake2

sockenbeskrivning3

(från Beskrifning öfver Häggums Församling I Billings Prosteri och Walla Härad, Cap IV:um Historica, 1794, af Mg:r Thure Ljunggren / Häggums Hembygds- och Fornminnesförenings webbsida)

”Vid de förutnämde Bjesse Sjö, förekommer utom Ättestupan en ansenlig Ättebacke, efter en gammal mans berättelse, Biesse kulle kallad, och Strax vid flere sammanhängane kullar, på hvilka stenkummel varit uplagde, hvilka nu merendels äro i jorden nedsjunkne. Då i gamla tiden Biessar betydde mägtiga män, är sannolikt, att en betydelig Man, i hedentima bot på Bjessegård, nu Säteriet Bjersgård kallat; uti hvars hagar och gärden äfven förekomma flere utlagde ättehagar och Stenrösor och olikt kunde ej vara, att förenämda Ättestupa voro det rätta Gyllings hammar, el. rättare Billings hamr, Billings Klippan, utför hvilken Skarpnatungr störtade sig och därefter blefvit satt i hög, i den närbelägne Bjesse kulle, se Göthr & Rolfs S.”

(från Beskrifning öfver Häggums Församling I Billings Prosteri och Walla Härad, Cap IV:um Historica, 1794, af Mg:r Thure Ljunggren / Häggums Hembygds- och Fornminnesförenings webbsida)

Vid Bjesse-sjö finnes en Ättebacke, efter en gammal Mans berättelse, kallad Bjessekulle, och strax dervid flere sammanhängande kullag, på hvilka stenkummel varit uppförde, hvilka nu merendels äro i jorden nedsjukne.”

(Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, V. Häftet, Pehr E. Lindskog, Ss. 100-101)

s100-101

”Af fornlemningar namnes en ättestupa, som varit vid Bjesse sjö, och hvil- ken nu ser ut som ett litet enstaka berg vid sjön, mycket brant åt sjösidan till 16 k 18 alnars höjd. En ättebacke vid Bjesse-sjö kallas efter berättelse Bjessekulle;…” 

(Historiskt-Geografiskt och Statistiskt Lexikon öfver Sverige, Tredje Bandet, G- H., Stockholm 1862, s. 503)

bjesse503

8. Broddetorps socken i Valle härad. I ULMA III: 67 läses: »Vid Haraberget i Broddetorp finnes ättestupor. I sjön där nedanför kastade de dödas vänner silver och guld och allt det tog gubben Glöhögg om hand » – I denna trakt tycks traditionen vilja förägga ytterligare 3 ättestupor, som jag dock bara skall nämna i förbigående, då jag endast har mycket kortfattade upplysningar om desamma. I ett meddelande heter det: » Av bergstup, som sägas ha varit ättestupor, nämnas här följande: ‘Lôre hôpp’ i Broddetorps socken, Råberget i Bolums s.n och ‘Skams Hallakleppe’ i Sätuna s:n. »”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 76 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

IMG_3298

På karta: ”Ättestupor i Västergötland”

(”Valhall och ättestupa i västgötsk tradition” av Johan Götlind, s. 75 / Folkloristiska Studier och Samlingar 2 / Folkminnes-Studier tillägnade hilding celander den 17 juli 1926)

SkamsKlippa_götlindharita

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Bolum socken : Valle härad : Skaraborgs län):

0000028a 0000113a 0000114a

Haraberget_EniroharabergetGE