Etiketter

, , , , , , , , , ,

”Att Hagby socken är en urgammal kulturbygd, bestyrkes bl. a. av de många fornminnena därstädes. Gravkummel finns det litet varstans i socknen, bl. a. i ”Kyrkbacken” och Ekbolanda. I Ekbolanda märkes också en tolv fot hög bautasten. Många älvkvarnar finnas också i Hagby bl. a. på en stor sten vid Möjbro vilka smordes ännu på 1860-talet. I fråga om fornfynd ha påträffats bl. a. hammare och stenyxor. Av socknens fyra kända runstenar äro tre bevarade till vår tid. Möjbrostenen, som numera står på prästgårdens ägor, är en av våra äldsta. Dess ristning anses vara från tiden före 500. Förutom runor upptages denna sten av en bild av en krigare till häst. Mycket berömd är också run- och offerstenen vid Focksta, vilken anses vara ristad av Asmund Karesson och alltså kristen (omkring 1050). Asmund Karesson synes här ha ristat in korset och runorna på en gammal offersten den är nämligen försedd med älvkvarnar en åtgärd, som snarast kan tolkas som en kristendomens triumf över den gamla hedendomen. Otto von Friesen har utförligt beskrivit denna sten och förhållandena kring den i Upsala Nya Tidnings julnummer 1913, ”Run- och offerstenen vid Focksta i Hagby socken.” Även den tredje bevarade runstenen återfinnes i Focksta. Vid Torsätra gård finnes en ättestupa, kallad ”Torsätrabondklinten”.”

(”Hagby Socken”Sveriges Bebyggelse, Uppsala län del IV, 1949,  Av Teol. stud. B. I. Kilström)

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen /Hagby socken : Hagunda härad : Uppsala län):

bondklinten_ordnamn_reg

torsätrabondklinten_ordnamn_reg

torsätraEniro

hagbyGE