Etiketter

, , , , , , , ,

Odensjön

Odensjön, Foto: Svend Peter Jensen

”Ättehogar finnas månge, der antingen förnäme Ämbetsmän och Hjeltar eller ock rike Odalmän blifvit begrafne. Sådant kan rönas af bekante namn på dem, såsom Bastugu-kulle *], der en Lagman Bäsing skall vara lagd, Wäderkullen, Grimshög, Räppeshög, Kipershög, Odensöhög, dervid en ättestupa finnes, Ingridshög, Håkaskulle, Stufvebacke m. m.

*) Af Bajsa intumescrre. upsvälla. Men hos Isländarne kaljas Båsing, natus, quem uxor cum viro jam exulefaεto suscepit et hæreditatis expers est. Speg. Glossarium sid, 35.

(Försök till en korrt Beskrifning om Skara Stift, II. Häftet, P. E. Lindskog, Skara 1813, s. 224-225)

s224-225

”Af Små-sjöarne är den ganska lilla Odensjö (i Onsjö härad, nära gränsen mellan Skånes begge län) märkvärdig för sitt sällsamma läge mellan en cirkel af berg, för sin attestupa och för de derom gångbara trollsagor.”

(Handbok för Resande i Sverige, Jemte Utförlig Vägvisare, A. Bohlin, Upsala 1838, s. 399)

Handbok för resande i Sverige. . [Bohlin, A.]1838_s399

”Odensjön (se pl. 4), belägen på Röstånga gästgifvaregårds ägor 1/16 fjerdingsväg från gården, är, enligt all sannolikhet, kratern efter en fordom här utbrusten underjordisk eld. Omkring sjön, der, likasom i allmänhet inom Röstånga bys område, marken består af trapp, finnas öfverallt volkaniska lemningar; och i dess grannskap – uti Nackarps hage och det bekanta berget Gjällaberg – träffas flere basalt-kullar. Vid sjöns östra sida är en lodrät ättestupa, och i dess midt ett stort otillgängligt hål, från urminnes tid bebodt aff ett par af den i södra Sverige sällsynta Falco peregrinus, bekant i orten under namn af sjöfoglarna.”

(Runa, antiquarisk tidskrift, Richard Dybeck, Maj Häftet 1844, s. 3233)

Runa_odensjö

Runa_1845_s32 Runa1845_s33

”Hela fastighetsvärdet taxerades 1862 till 13,448,700 rdr rmt. Häradet, som kallades i konung Waldemars jordebok af år 1231 Othens härad, efter Odén, har utgjort med Rönnebergs och Luggude härader ett fögderi, men kommer enligt ny förordning att förenas med Rönnebergs och Harjagers härader till ett fögderi. Ättestupa tyckes hafva varit vid den af branta hälleberg i en krets praktfullt omgifna sjön Odensjö.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, Femte Bandet. M-R, Stockholm 1863, s. 341)

Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige : Femte Bandet. M-R :  341  (1859-1870)_s341

Odensjö_EniroOdensjönGE