Etiketter

, , , , , , , , , ,

”En där belägen liten sjö kallas nämligen enligt uppgift af en i närheten bosatt person Jättarnas badkar. Dock bör meddelas, att detta namn f. n. är skäligen okändt i trakten: de allra flästa, äfven äldre personer, benämna sjön istället Kia bane. Någon anledning till detta senare namn känner man emellertid ej : möjligen innehåller det gen. plur. af djurnamnet kid eller betecknar det, att någon med namnet *Ki(dh)e 1. dyl. där funnit sin död. Huru som helst kan namnet Jättarnas badkar svårligen vara uppdiktadt; det stödjes för öfrigt i sin tur af de of van anförda namnen Hartgrepas löjetråg och Lögetråget. En i socknen bosatt gubbe misstänkte för öfrigt, att det fanns något ”trolltyg” i sjön utan att dock meddela några enskiltheter. Sjön, hvilken jag själf besökt, har såsom ofta är fallet med sjöar med namn af mytologisk innebörd, ett dystert och egendomligt utseende, som väl är ägnadt att sätta folkfantasien i rörelse. Icke synnerligen långt härifrån ligger inom parentes en hög brant af bisarra former, som bär namnet Valhall och af allmogen betraktas som en ättestupa — ett minne från ett betydligt äldre och ursprungligare skede af Valhallsmyten än det som träder oss till mötes i den isländska mytologien. Flera berg med samma namn och samma karaktär anföras af Rietz s. 789.”

(Arkiv för Nordisk Filologi, Axel Kock, 21. Bandet / Ny följd 17. Bandet, Lund, 1905, s.139s139

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Kyrkhults socken : Listers härad : Blekinge län):

Valhall1Reg Valhall2Reg

 

ValhallEniroValhall_GE