Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Döds-språnget. Ättestupa vid Wettern på Hofvaskogs egor i Olmestads socken och Wista härad af Jönköpings län.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Andra Bandet. C-F, Stockholm, 1860, s. 151)Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige -151

”Det s. k. »Dödssprånget», förmodligen en gammal ättestupa, är en 100 fots djup spricka i berget vid Wettern, med eu lodrät vägg i norr, men den södra något sluttande, så att öppningen, som ofvantill är 25 fot, nedtill endast är 5 till 6.”

(Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige / Sjunde Bandet, Förra Afdelningen, T—W, Stockholm, 1866, s. 679)Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon_s679

”Mycket ny kunskap om förhistorien har tillförts vårt vetande sedan Jonas Allvin vid 1800-talets mitt gav ut sin Beskrifning över Wista härad, dit bland annat Ölmstad hör . Jonas Allvin som var Jönköpings läns förste lantmätare var genom sitt arbete väl bekant med länet . Han verkar i det närmaste förvånad över att inga fornlämningar noterats i Ölmstadområdet, bortsett från diverse odlingsrösen i skogarna och en ättestupa, kallad Dödssprånget . Om ättestupan som är belägen på Hovaskogs ägor alldeles invid Vättern skriver han att ”ingenting kunde säkrare gifva döden än en nedstörtning härutför” (Allvin 1859:189–190) . Ättestupan är registrerad som RAÄ 50 .

Märkvärdigt är att, då man på Wisingsö och de låga slätterna närmast Wettern träffar så mångfaldiga af förfädren efterlemnade minnesmär- ken, man i de ganska vidt utbredda bergskedjorna och deras sidohöjder knappast kan finna ett enda

(Beskrifning öfver Wista härad i Jönköpings län, 1859)

(Arkeologisk förundersökning Ölmstad i blickfånget, Jönköpings Län, Jönköpings Läns Museum Arkeologisk rapport 2007:21, Håkan Hylén, s. 13, [PDF])

”Om dödssprånget skrev lantmätaren C J Allvin i sin ”Beskrifning öfver Wista Härad” så här: ”Blott ett enda tecken till vad man kalla fornminnne träffas inom denna socken, nemligen det så kallade dödssprånget. Det är dock endast i anseende till den traditionella benämningen, som stället kan anses hafva varit en verklig ättestupa, men härom har folksägnen likväl ingenting att annat att förmäla än att en person, leden vid lifvet, eller kanske för att ”undgå straff”.

(Jönköpings Kommuns brochure: Notbok om notfiske och notadrätter vid Östra Vätterbranterna, 2013, s.11 [PDF])

Riksintressen för kulturmiljövården (Naturföremål/-bildning med tradition)

”Vid 1954 års forminnesinventering medtogs denna bergbrant som ättestupa. ”Ättestupan är belägen intill kanten av bäck” Ö-V

Enligt uppgift bevaras rester av stegen i trädgården närmast N om ättestupan.”

Dödsspringet_R_karta

Referenser

Dödsspringet _ref

ORTNAMNSREGISTRET (Institutet för språk och folkminnen / Ölmstads socken : Vista härad : Jönköpings län):Dödssprånget_regDödaspringet_EniroDödsspringetGE