Etiketter

, , , , , , , , , , ,

Utsikt från Valberget

Utsikt från Valberget, Foto: Alfguzz

”Utas Fornlemningar och Älderdoms minnesmärken finnas Ättebackar på åtskilliga stållen, och på Odensjö egor, wid sjöbrynen en fyrkantig huggen Sten, 3 alnar i qwadrat, som förmenes hafwa tjent till Ättestupa. I sluttningen af bet förr omnämnda Wahlberget, hwilket säges hafwa fått sitt nanm af en Wiking el. Sjökonung Wahle synas lemningar efter en Stenmur, omkring 50 alnar lång, på hwilken i en dppning skall hafwa funnits en jerndörr, som sedan blifwit nyttjad wid gamla Kyrkans Sacristia. Sent emot detta berg, synes wid en uddde Stjerten kallad, början till en Stenbro i wattnet. Bemälte Furstes maka omtalas under namn af Fru Wahla, hwilken skall hafwa haft sin bostad på Målberget, Nordwest från Fru-Walsinge, der byggnadsgrunden ännu synes; och skall sistnänmde By, jemte de öfriga Walsinge-gårdarne i Socknen, af Henne fått sitt namn.”

(Försök till en ny beskrifning öfver Östergöthland, Per David Widegren, Linköping 1817, s. 595, 596)

Valberget_EniroValbergGE