Etiketter

, , , , , , , ,

Riksintressen för kulturmiljövården (Fornborg)

”Fornborg, 100×75 m (N-S) med inre mått begränsat av vall, ca 80×40 m (N-S), belägen på en tämligen hög, mot V brant stupande bergsrygg, begränsad av en halvcirkel formad stenmur i N-ÖS och stup (15-20 m h) i V. Stenmuren är ca 120 m l, har två ingångar, iS resp NÖ. Bredden är vanligen 4 m. Höjden är vanligen 0.8-1.5 m men i S är den 2-3 m. Öppningarna är 1.5-2 m br. Stenarna vanligen 0.2-0.8 m st. Muren starkt raserad men den ursprungliga uppläggningen är bevarad på ett litet parti i N samt vid S ingången, där stenarna ligger travade på varandra, bildande enjämn kant i kallmurs teknik. Inne i fornborgens cantrala delfinns en fördjupning i berget ca 4-8 m, numera fylld med fuktigamossor. Beväxt med barrskog.Ca 20 m S om borgvallens SÖ hörn ligger på övre sluttningarna en bergklack en böjd sträng av enstaka 0.2-0.5 m st sten. Stensträngen är ca 15 m l. Möjligen för någon förtimring.

Enligt Hofberg kunde den branta väggen S om fornborgen ha varit en ättestupa.”

Viby_R_Karta

Referenser:

scanned_refViby_EniroVibyGE